Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.parfum-vergelijk.nl Deze website is eigendom van Dokter Klik - Anthony Fokkerweg 1, 1059 CM Amsterdam. Door  het gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

 

Intellectuele eigendomsrechten


De teksten, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en overige bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Dokter Klik toe. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Dokter Klik de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van www.parfum-vergelijk.nl


U verbindt zich er onder meer toe:
1.    de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
2.    geen zodanig gebruik te maken van www.parfum-vergelijk.nl waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
3.    de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
4.    www.parfum-vergelijk.nl niet gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
5.    de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Dokter Klik te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Links naar andere websites


www.parfum-vergelijk.nl bevat links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Dokter Klik heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Dokter Klik op www.parfum-vergelijk.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via www.parfum-vergelijk.nl


Indien er via www.parfum-vergelijk.nl rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen financiële, persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Dokter Klik hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken


De Nederlandse wetgeving is van toepassing op www.parfum-vergelijk.nl.